Xuất bản thông tin

null Những kết quả nổi bật trong thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Những kết quả nổi bật trong thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021

Nhằm tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và đạt chỉ tiêu các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, trong đó tập trung cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI) trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong công tác cải cách hành chính. Trong 9 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính được lãnh đạo TP.Cao Lãnh tiếp tục quan tâm, cùng với sự nỗ lực của các ngành và xã phường lĩnh vực này đạt một số kết quả.

Theo đó, Thành phố đã kịp thời triển khai Nghị quyết số 76, ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 đến các phòng, ban, ngành Thành phố và UBND xã, phường biết, nghiên cứu và thực hiện. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế nghiên cứu góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 và giai đoạn 2021 – 2025 nhằm góp phần thực hiện thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh.

Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021 tại 09/15 xã, phường. Qua kiểm tra, công tác cải cách hành chính tại các đơn vị vẫn còn tồn tại một số hạn chế, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị khắc phục. Căn cứ kết quả kiểm tra, UBND Thành phố đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế còn tồn tại, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chưa được kiểm tra tiến hành tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục nếu phát hiện hạn chế.

UBND Thành phố tổ chức kiểm tra, thống kê, đánh giá tổng quát lại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính để có cơ sở áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và cải thiện các chỉ số đánh giá cải cách hành chính Thành phố năm 2021.

Duy trì chuyên mục cải cách hành chính trên sóng Đài truyền thanh Thành phố, tần suất 02 tuần/01 lần. Cập nhật, đăng tải các tin bài về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử Thành phố và chuyên trang cải cách hành chính của Tỉnh.

UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ trong nội bộ cơ quan và Nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp: Lồng ghép vào các cuộc họp UBND định kỳ, gửi file qua đường mạng, tuyên truyền trực tiếp đến Nhân dân thông qua các cuộc họp dân, phát các nội dung trên trạm truyền thanh xã, phường,….

Các cơ quan, đơn vị tích cực tư duy, tìm ra các cách làm hay, mô hình mới trong cải cách hành chính.

Tổ chức rà soát, đánh giá lại các mô hình cải cách hành chính đang áp dụng. Qua rà soát, trên địa bàn Thành phố hiện có 13 mô hình đang áp dụng tốt, 01 mô hình đã ngưng áp dụng do không đáp ứng với tình hình thực tế.

Về cải cách thể chế, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố[1], từ đó nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành và thuộc thẩm quyền ban hành được Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực để kịp thời phát hiện những quy định bất cập, không còn phù hợp để làm cơ sở kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế.

Về cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường tiến hành rà soát, nghiên cứu kỹ các điều, khoản quy định thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, trong đó tập trung xem xét các thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, các quy định liên quan đến phí, lệ phí, nội dung của các tờ khai,....Sau khi rà soát, UBND Thanh phố kiến nghị đơn giản hoá đối với 18 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 05 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND Thành phố và xã, phường cho tổ chức, cá nhân đúng quy định. Thường xuyên theo dõi, cập nhật và công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố và xã, phường. Niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính mới được công bố; tuyên truyền đến Nhân dân, Doanh nghiệp các thủ tục hành chính mới được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh[2], thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Tỉnh[3], thủ tục hành chính được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, quy định hành chính và các vấn đề Nhân dân, Doanh nghiệp quan tâm. Trong Quý 3, Thành phố không có tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Về cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phù hợp với các quy định về tổ chức bộ máy hiện hành. Thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả về phân công, phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

Căn cứ nhu cầu sử dụng biên chế tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung lại biên chế giữa các cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời, thống kê lại số biên chế hiện có mặt tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố và UBND xã, phường để làm cơ sở thực hiện sắp xếp, tuyển dụng công chức, viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao.

Về cải cách chế độ công vụ, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021 đạt tỷ lệ 78,46%. Đẩy mạnh quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND Thành phố tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định về thực thi công vụ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ của các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động bố trí kinh phí khoán, sử dụng kinh phí theo nguyên tắc tiết kiệm, chống lãng phí. Tiến hành, kiểm tra nội bộ và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Cao Lãnh.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong thực hiện thủ tục hành chính, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh. Dự kiến cuối năm 2021 sẽ chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh thành phố Cao Lãnh (IOC) để phục vụ cho công các lưu trữ và xử lý dữ liệu hướng tới nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, xây dựng môi trường hành chính hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho Nhân dân và Doanh nghiệp.

Phương Nga

 

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1