Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh mở lớp bồi dưỡng kiến thức công tác Tổ chức cán bộ và Tài chính - Kế toán ngành giáo dục

Trang chủ Chi tiết bài viết

Thành phố Cao Lãnh mở lớp bồi dưỡng kiến thức công tác Tổ chức cán bộ và Tài chính - Kế toán ngành giáo dục

Sáng ngày 15/01, UBND TP.Cao Lãnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức công tác Tổ chức cán bộ và Tài chính - Kế toán ngành giáo dục năm 2021.

Lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng, viên chức và nhân viên phụ trách Tổ chức cán bộ và Tài chính - Kế toán các trường học trên địa bàn Thành phố được quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác Tổ chức cán bộ và lĩnh vực Tài chính – Kế toán; Luật viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 115, ngày 25/9/202 của Chính phủ qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư sô 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Kế toán ngày 20/11/2015,.v.v.

Chủ tịch UBND Thành phố Võ Phan Thành Minh quán triệt một số nội dung của lớp 

Lớp bời dưỡng này nhằm nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho đội ngũ công chức, viên chức chuyên môn và nhân viên phụ trách lĩnh vực Cán bộ, Tài chính - Kế toán, để thực hiện đúng qui định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm