Xuất bản thông tin

null Diện tích liên kết tiêu thụ nông sản 9 tháng đầu năm đạt 110% kế hoạch

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Diện tích liên kết tiêu thụ nông sản 9 tháng đầu năm đạt 110% kế hoạch

Thành phố Cao Lãnh hiện có 7 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Đây là loại hình kinh tế tập thể. Từ đầu năm 2020 đến nay hoạt động tương đối ổn định. Diện tích liên kết tiêu thụ nông sản có hợp đồng đạt 110% kế hoạch, ước thực hiện cả năm 2020 là 503 hecta, đạt gần 126% kế hoạch, tăng 0,9% so với năm 2019.

Thu hoạch xoài

Các ngành chuyên môn Thành phố đã hỗ trợ đầu tư cho HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tịnh Thới, Mỹ Tân, Mỹ Trà thực hiện kết cấu hạ tầng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Trong đó HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tịnh Thới đầu tư văn phòng nhà kho, xưởng sơ chế xoài, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Nỹ Trà nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Mỹ Tân đầu tư nâng cấp điện cung cấp cho trạm bơm tiểu vùng.

Trong tháng lãnh đạo TP.Cao Lãnh đã thành lập đoàn công tác kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp, nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắc, kịp thời hướng dẫn, định hướng hoạt động theo phương án sản xuất kinh doanh, có giải pháp khắc phục khó khăn của HTX dịch vụ nông nghiệp trong quá trình hoạt động.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm