Xuất bản thông tin

null 7. Công thương

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tải về

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tải về

3

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tải về

4

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

5

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

6

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

Tải về