Xuất bản thông tin

null Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của TP Cao Lãnh được lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố thường xuyên quan tâm, đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC. Các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC, từ đó quyết tâm phấn đấu cải thiện. Nhân dân đồng thuận, ủng hộ và tích cực đóng góp ý kiến, phản ánh đối với các quy định và những vấn đề xã hội quan tâm, từ đó giúp UBND Thành phố kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh để phục vụ tốt Nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND TP Cao Lãnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC thành phố Cao Lãnh năm 2022 đảm bảo bám sát vào chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2022 của Tỉnh và phù hợp tình hình thực tế của Thành phố. Đến hiện tại, UBND Thành phố đã triển khai thực hiện 22/23 nhiệm vụ, tỷ lệ triển khai đạt 95,65%, trong số đó đã hoàn thành 13 nhiệm vụ.

Duy trì tổ chức hội nghị giao ban CCHC hàng quý để kịp thời sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC và đưa ra các giải pháp để tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, từ đó nâng cao chất lượng công tác CCHC năm 2022. Thành lập Ban Chỉ đạo CCHC thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2021 – 2030, để kịp thời và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC trên địa bàn trong thời gian tới, đồng thời ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC năm 2022.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP Cao Lãnh

UBND thành phố ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn Kiểm tra CCHC để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra CCHC năm 2022 tại các phòng chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND các xã, phường (chỉ tiêu kiểm tra đề ra: 15 UBND xã, phường, 08 phòng chuyên môn). Đoàn Kiểm tra CCHC Thành phố đã tổ chức kiểm tra trực tiếp tại 12 UBND xã, phường và kiểm tra thông qua báo cáo kết hợp với quá trình theo dõi tại 08 phòng chuyên môn thuộc UBND Thành phố. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra CCHC đã phát hiện và chỉ ra 01 số hạn chế còn tồn tại trong công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra, UBND Thành phố đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế.

Duy trì chuyên mục cải cách hành chính trên sóng Đài truyền thanh Thành phố. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC năm 2022, trong đó đề ra cụ thể các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, thời gian thực hiện, bố trí kinh phí,…

UBND Thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần, khuyến khích, động viên các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực tiễn nhằm tìm kiếm các cách làm hay, sáng kiến mới và áp dụng để nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn Thành phố có 02 mô hình mới được triển khai thực hiện hiện: mô hình “Công an thành phố Cao Lãnh hướng về cơ sở trong công tác giải quyết thủ tục hành chính” của Công an Thành phố; mô hình “Quản lý dữ liệu của công dân phục vụ công tác CCHC” của UBND Phường 2.

Về kết quả thực hiện công tác cải cách thể chế, việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và tổ chức các hoạt động liên quan đến triển khai thi hành văn bản QPPL được Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm chỉ tạo thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 03 văn bản QPPL dưới dạng Quyết định, việc ban hành văn bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản QPPL.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và xã, phường được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. Từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, sớm hạn 2.795 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,45%. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã, phường tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, sớm hạn 11.487 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,46%. Về cải cách tổ chức bộ máy, UBND Thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và thực hiện đúng quy định về tổ chức bộ máy; bố trí số lượng lãnh đạo phòng chuyên môn phù hợp với quy định. Thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả về phân công, phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

UBND Thành phố tăng cường chỉ đạo việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động lãnh đạo điều hành và thực thi công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND Tỉnh. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022. Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng tài chính công đúng quy định.

Trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, thành phố tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tiếp nhận và lập phương án triển khai cài đặt phần mềm diệt virus tập trung của Tỉnh cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; thường xuyên rà soát, cập nhật sử dụng, quản lý chứng thư số của Chính phủ.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng trễ hạn, quá hạn hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử (tỷ lệ trễ hạn chiếm dưới 2%). Số lượng hồ sơ được nộp thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn còn thấp so với tổng số hồ sơ được tiếp nhận. Không có hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong 6 tháng cuối năm, UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch CCHC thành phố Cao Lãnh năm 2022. Thực hiện công tác kiểm tra CCHC Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2022 và phúc tra kết quả khắc phục hạn chế sau kiểm tra CCHC. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định; cập nhật, công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Thực hiện rà soát TTHC và báo cáo kết quả rà soát TTHC năm 2022.

Mi Lê

Có thể bạn quan tâm