Xuất bản thông tin

null Phường 1 chú trọng nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Trang chủ Chi tiết bài viết

Phường 1 chú trọng nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong 6 tháng qua, cấp ủy, chính quyền Phường 1, TP.Cao Lãnh luôn tập trung cao cho nhiệm vụ này và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thực sự đi vào chiều sâu thực chất, đầu năm 2021, UBND Phường 1 xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể và ban hành ngay từ đầu năm, xác định rõ nhiệm vụ, phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, để công tác CCHC đạt hiệu quả, UBND Phường 1 cũng ban hành kế hoạch tuyên truyền về CCHC. Việc ban hành kế hoạch CCHC và kế hoạch tuyên truyền về CCHC hàng năm là cơ sở bảo đảm cho việc quản lý, thực hiện CCHC tại các địa phương, giữa các lĩnh vực và trên phạm vi của Phường có sự đồng bộ, gắn kết chặt chẽ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện.

Người dân liên hệ công tác thực hiện thủ tục hành chính tại UBND Phường 1

Trong 6 tháng qua, công tác CCHC của Phường 1 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. về cải cách thể chế, địa phương đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của người dân trước khi quyết định các hủ trương, chính sách quan trọng và về quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Về công tác cải cách thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính đều được công khai, minh bạch; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, chỉ đạo cán bộ, công chức nhất là Công chức Tư pháp - Hộ tịch phải chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các văn bản có tính chất quan trọng như: việc áp dụng công chứng chứng thực ở Phường, văn bản quy định ngày làm việc thứ bảy,.v.v đều được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và thông náo trên Trạm Truyền thanh Phường thường xuyên để mọi người dân nắm bắt kịp thời các quy định.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, UBND Phường đã chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao ngày một tốt hơn. Các loại hồ sơ biểu mẫu hành chính được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của Phường, thường xuyên cập nhật văn bản mới và thay thế các văn bản không còn hiệu lực,

Về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, UBND Phường quan tâm công tác đào tạo cán bộ, đưa đi đào tạo cán bộ nhằm đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ phục vụ người dân tốt hơn.

Công tác khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính được UBND Phường thực hiện theo qui định.

Về nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, UBND Phường ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên thông báo trên Trạm Truyền thanh về triển khai tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Trong đợt kiểm tra công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021, đoàn công tác thành phố Cao Lãnh đánh giá cao UBND Phường 1 thực hiện đạt nhiều kết quả trong thực hiện CCHC. Tuy nhiên đề xuất, kiến nghị thời gian tới địa phương cần thực hiện tốt một số nội dung như: Thường xuyên quán triệt công tác CCHC đến Cán bộ, công chức, tự kiểm tra CCHC tại đơn vị; không để hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm xử lý văn bản của Bộ phận Một cửa và trả kết quả của Phường; lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức khoa học hơn; thực hiện tốt hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, thời gian tới UBND Phường 1 tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác CCHC, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới để cán bộ, công chức và người dân biết, thực hiện đúng pháp luật; triển khai kịp thời các thủ tục hành chính mới, công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức, tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính, nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, phục vụ tốt tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm