Xuất bản thông tin

null Năm 2020, Thành phố có 5 địa phương thực hiện mới mô hình cải cách chính

Trang chủ Chi tiết bài viết

Năm 2020, Thành phố có 5 địa phương thực hiện mới mô hình cải cách chính

Năm 2020, UBND TP.Cao Lãnh tập trung triển khai kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính và chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường tập trung thực hiện đảm bảo các nội dung theo kế hoạch cải cách hành chính của UBND Tỉnh và Thành phố, thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Công chức  Phường 3 hướng dẫn người dân thực hiện TTHC

Thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch đúng quy định, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên. Sáng kiến các mô hình mới và duy trì các mô hình, giải pháp về cải cách hành chính có hiệu quả. Trong năm có 05 mô hình mới được các xã, phường triển khai thực hiện đang tiếp tục duy trì và nhân rộng như: mô hình “Thực hiện hỗ trợ, giúp dân về thủ tục hành chính năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn ấp Đông Định vào sáng thứ 5 hàng tuần”; mô hình “Cải cách hành chính tổ viết hộ hồ sơ và hướng dẫn làm hồ sơ trực tuyến mức độ 3”; mô hình “Ngày không viết và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến vào ngày thứ ba hàng tuần”; mô hình ”Giải quyết thủ tục hành chính kết hợp hướng dẫn Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhà”; mô hình “Hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính trực tuyến”.

Qua các mô hình tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được nâng lên. Các cấp lãnh đạo giải quyết công việc hiệu quả hơn; các quy trình thực hiện có hệ thống, đồng bộ và ổn định. Quan hệ ứng xử của cán bộ, công chức với người dân có văn hóa, tạo mối quan hệ tốt giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức cá nhân.

Năm 2021, Thành phố tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính. Theo đó tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy ở các đơn vị sự nghiệp công lập và ở các cơ quan chuyên môn khi đạt yêu cầu. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức vững về chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tận tình, lịch sự có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao của Phòng, ban chuyên môn của thành phố và UBND xã, phường, phải tạo sự chuyển biến trong thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thật sự gương mẫu, nêu gương, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời chủ động phối hợp trong giải quyết các công việc phát sinh, khắc phục tình trạng né tránh, đùng đẩy trách nhiệm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị; công khai, minh bạch trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại kéo dài; tập trung giải quyết các vụ việc mới phát sinh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục rà soát đề xuất đơn giản hóa thủ tục, công khai, minh bạch, cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của dân và doanh nghiệp.

UBND Thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác xây dựng vị trí việc làm theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý để làm cơ sở xác định biên chế, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo gắn với bố trí, sử dụng; sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm