Xuất bản thông tin

null Ban hành kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cao Lãnh năm 2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cao Lãnh năm 2021

Để cụ thể hoá và thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (Ảnh minh họa) 

Theo Kế hoạch, năm 2021, thành phố tập trung vào 8 nhiệm vụ chính về thông tin, tuyên truyền; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính và Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính nhà nước.

Các nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng việc tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức thích hợp, nhất là tuyên truyền việc thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính, các mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn Tỉnh, Thành phố. Nhanh chóng triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân biết, thực hiện đúng pháp luật. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; cung ứng dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân xã, phường thuộc Thành phố quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tận tụy phục vụ Nhân dân; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở cơ quan hành chính, nhất là xã, phường để bảo đảm có đủ diện tích làm việc, phương tiện, trang thiết bị hiện đại cần thiết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước và phục vụ tốt Nhân dân, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cánh hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2021 - 2025 và các Đề án có liên quan của Trung ương, Tỉnh trên địa bàn Thành phố…

Lư Liễm

Có thể bạn quan tâm