Xuất bản thông tin

null Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả TP.Cao Lãnh 

Về kiểm soát thủ tục hành chính, sẽ tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát quy định, thủ tục hành chính như xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính; tổng hợp Phương án đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính qua kết quả thực hiện Kế hoạch rà soát chung của Thành phố; báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính của Thành phố. Nội dung kiểm soát thủ tục hành chính, sẽ cập nhật, niêm yết danh mục thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tiếp nhận, theo dõi việc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính…

Đối với nội dung truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, lồng ghép nội dung kiểm soát thủ tục hành chính vào Chuyên mục “Cải cách hành chính” trên Đài Truyền thanh Thành phố. Định kỳ hàng tháng/hàng quí ghi hình và phát sóng các bài phóng sự, tiêu điểm về công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; lồng ghép công tác truyền thông trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông; truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận và phản hồi phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20 năm 2008 của Chính phủ trên Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh, Trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương.

Thủ trưởng các cơ quan, địa phương chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi giao tiếp với người dân và doanh nghiệp. Người đứng đầu cơ quan, địa phương có trách nhiệm công khai, tổ chức tuyên truyền thủ tục hành chính và thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Lư Liễm

Có thể bạn quan tâm