Xuất bản thông tin

null UBND thành phố Cao Lãnh thông báo thu hồi nợ tiền sử dụng đất

Trang chủ Chi tiết bài viết

UBND thành phố Cao Lãnh thông báo thu hồi nợ tiền sử dụng đất

Căn cứ Nghị định số 45, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 79 ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16, Nghị định số 45, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật từng thời kỳ trên địa bàn thành phố Cao Lãnh mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

* Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2016

Khẩn trương thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021.

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

* Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến trước ngày 10 tháng 12 năm 2019

Tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất.

Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

UBND Thành phố không thực hiện hỗ trợ giảm trừ 2%/ 01 năm vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn (05 năm) kể từ ngày Nghị định số 79 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật từng thời kỳ trên địa bàn thành phố Cao Lãnh mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thực hiện nghiêm theo nội dung nêu trên./.

Có thể bạn quan tâm