Xuất bản thông tin

null Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III

Trong quý III/2020, Ủy ban Nhân dân TP.Cao Lãnh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn trực thuộc và UBND xã phường thực hiện cập nhật bổ sung thủ tục hành chính (TTHC) mới, tổ chức niêm yết công khai các TTHC mới và các TTHC vẫn còn hiệu lực; trong đó cập nhật mới lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo. Đồng thời thực hiện rà soát đánh giá các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cơ quan đơn vị mình phụ trách để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các TTHC còn bất cập trong việc thực hiện.

Công chức hướng dẫn người dân thực hiện TTHC

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong kỳ là 40.326 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết là 39.354 hồ sơ. Hồ sơ giải quyết đúng hạn là 38.346 hồ sơ; số hồ sơ trễ hạn là 8 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là 952 hồ sơ. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức tuyên truyền tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 khi thực hiện các thủ tục hành chính. UBND Thành phố đã tăng cường trách nhiệm giải trình trong giải quyết TTHC thông tin hướng dẫn thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính; tăng cường kiểm soát quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng các biện pháp như sử dụng đầy đủ các mẫu sổ, mẫu phiếu theo dõi quá trình giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết qua qua Dịch vụ Bưu chính công ích thực hiện ở các xã: Tân Thuận Tây, Mỹ Ngãi, Mỹ Tân, Tịnh Thới triển khai thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ bưu chính công ích rất ít. Hiện tại nhân viên bưu điện các xã vẫn chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Chỉ đạo ngành Văn hóa và UBND các xã, phường thực hiện tuyên truyền,
hướng dẫn trực quan trong thực hiện TTHC. Thực hiện đăng tin bài trên trang thông tin điện tử của thành phố Cao Lãnh và trang CCHC của Tỉnh. Niêm yết công khai thủ tục hành chính quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa một cửa liên thông. Các cơ quan đơn vị thực hiện các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan đơn vị địa phương. Đẩy mạnh hoạt động của Trang Facebook Bộ phận Tiếp  nhận và Trả kết quả Thành phố nhằm đăng tải tiếp nhận thông tin hướng dẫn kịp thời và giải quyết nhanh chóng những thắc mắc của người dân.

Trong quý IV, UBND Thành phố tập trung thực hiện phần mềm Một cửa điện tử mới đảm bảo chặt chẽ. Đề nghị các Sở ngành có liên quan hướng dẫn giảiI quyết vướng mắc trong thực hiện thủ tục khai sinh và hộ khẩu.

Lư Liễm - Phương Nga

Có thể bạn quan tâm