Xuất bản thông tin

null Thông báo công bố xã Hòa An  đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Tin tức, sự kiện Chi tiết bài viết

Thông báo công bố xã Hòa An  đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Thông báo công bố xã Hòa An  đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Thông báo công bố xã Hòa An  đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

.............

Thưa quí vị và các bạn. Căn cứ Quyết định 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

  Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu nông nghiệp thành phố Cao Lãnh đã tổ chức thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Hòa An năm 2022.

Theo đó, xã đạt 19 tiêu chí NTM, 19 tiêu chí NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; Không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản; Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn xã Hòa An là 99,97%; xã không phức tạp về an ninh trật tự.

Xin công bố đến người dân biết kết quả thẩm tra xã Hòa An đạt NTM nâng cao đề nghị cấp tỉnh thẩm định phê duyệt.

Rất mong người dân quan tâm, để thành phố hoàn chỉnh thủ tục trình câp trên theo qui định.

Có thể bạn quan tâm