Xuất bản thông tin

null 10. Nông nghiệp - PTNT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - PTNT

STT

TÊN THỦ TỤC

GHI CHÚ

  I. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC

1

Hỗ trợ dự án liên kết

Tải về

2

Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

Tải về

3

Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện trong tỉnh

Tải về

4

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Tải về

5

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Tải về

6

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Tải về

                                                  II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

7

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư)

Tải về

8

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư)

Tải về

9

Xác nhận bảng kê lâm sản (Đối với địa phương có Hạt Kiểm lâm gồm: Huyện Tam Nông và huyện Tháp Mười)

Tải về

III.  LĨNH VỰC THỦY SẢN (QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN)

10

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Tải về

11

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Tải về

12

Công bố mở cảng cá loại 3

Tải về