Xuất bản thông tin

null 9. Y tế

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở  kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về