Xuất bản thông tin

null 2. Đăng ký kinh doanh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Nội dung

I.

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Tải về

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Tải về

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Tải về

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Tải về

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tải về

II.

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ

1

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Tải về

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Tải về

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

5

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Tải về

6

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Tải về

7

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Tải về

8

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Tải về

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Tải về

10

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Tải về

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Tải về

12

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Tải về

13

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Tải về

16

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tải về

III.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Tải về

2

Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi  đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Tải về

3

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Tải về

4

Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Tải về

5

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi không có cấu phần xây dựng

Tải về

6

Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi không có cấu phần xây dựng

Tải về

IV.

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

1

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tải về

2

Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tải về

3

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu  gói thầu  dịch vụ phi tư vấn

Tải về

4

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  gói thầu  dịch vụ phi tư vấn

Tải về

5

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa  đối với đấu thầu qua mạng

Tải về

6

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa  đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng

Tải về