Xuất bản thông tin

null 1. Xây dựng - Quy hoạch

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG - QUY HOẠCH

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

I.

LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN

1

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật /Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố), cấp xã (xã, phường, thị trấn) quyết định đầu tư; Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước, trừ phần thiết kế công nghệ) của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

Tải về

2

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng/thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế hai bước); thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối với công trình từ cấp III trở xuống do Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố), cấp xã (xã, phường, thị trấn) quyết định đầu tư

Tải về

II.

LĨNH VỰC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ; công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 162/2017/NĐ-CP và các công trình còn lại thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý (trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ xây dựng, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh).

Tải về

2

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ; công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 162/2017/NĐ-CP và các công trình còn lại thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý (trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ xây dựng, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh).

Tải về

3

Cấp giấy phép xây dựng di dời đối với nhà ở riêng lẻ; công trình tín ngưỡng, công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 162/2017/NĐ-CP và các công trình còn lại thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý (trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ xây dựng, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh).

Tải về

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Tải về

5

Gia hạn giấy phép xây dựng

Tải về

6

Cấp lại giấy phép xây dựng

Tải về

7

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Tải về

III.

LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

1

Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch phân khu xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do UBND cấp huyện quản lý (trừ các nhiệm vụ quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh)

Tải về

2

Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch phân khu xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do UBND cấp huyện quản lý (trừ các đồ án quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh)

Tải về

3

Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do UBND cấp huyện quản lý (trừ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị đã được cấp giấy phép quy hoạch)

Tải về

4

Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do UBND cấp huyện quản lý (trừ đồ án quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh)

Tải về

5

Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng xã

Tải về

6

Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng xã

Tải về

7

Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

Tải về

8

Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Tải về