Xuất bản thông tin

null Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Từ ngày 15 đến ngày 28/6, tại Hội trường Hương Sen (UBND thành phố), Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho tất cả đảng viên, công chức, viên chức (chưa là đảng viên) của các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội thành phố, đảng viên thuộc các Trường THPT trên địa bàn thành phố; đảng viên Đảng ủy Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa; đảng viên chi bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí. Hội nghị được trực tuyến đến 15 điểm cầu tại xã, phường.

Toàn cảnh lớp học Nghị quyết

Trong 01 ngày học tập, học viên được nghe nội dung các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng. Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Mi Lê – Lê Hoàng