Xuất bản thông tin

null Thông tin chính quyền thành phố Cao Lãnh

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Thông tin chính quyền thành phố Cao Lãnh

 

Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh: số 03, đường 30/4, Phường 1,

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851.601

Fax: 0277.3851.601

Email: ntsi.tpcl@dongthap.gov.vn

Website: http://tpcaolanh.dongthap.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố gồm ông Võ Phan Thành Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và các Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Phước Cường, ông Lê Quang Trạng, Lê Thị Mai Trinh. Thông tin liên hệ: 0277.3851.601.

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách Thành phố; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIỮA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố - Võ Phan Thành Minh

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quốc phòng - An ninh; Tư pháp - hộ tịch, kết hôn với người nước ngoài; Đối ngoại; Cải cách hành chính; Thanh tra; Phòng, chống tham nhũng; Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy; Kế hoạch, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế và xã hội; Quy hoạch đô thị và nông thôn; Quy hoạch kiến trúc; Ngoại vụ; Địa giới hành chính; Thi đua - khen thưởng; Thi hành án dân sự.

c) Theo dõi và chỉ đạo:

- Các ngành: Công an; Quân sự; Nội vụ; Thanh tra, Tư pháp; Chi cục Thi hành án dân sự.

- Ủy ban nhân dân xã, phường: Phường 2, Phường 4, xã Tân Thuận Đông.

d) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng: Thi đua - Khen thưởng; Nghĩa vụ Quân sự; Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án phát triển đô thị và cấp thoát nước thành phố Cao Lãnh do tổ chức WB và Na uy tài trợ; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân; Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước Thành phố; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; Ban An toàn giao thông; Ban điều hành phát triển du lịch; Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật.

đ) Tiếp công dân định kỳ và đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức.

e) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân Thành phố với Thường trực Thành uỷ, các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thành uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố.

f) Chỉ đạo công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

2. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố - Nguyễn Phước Cường

a) Giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khác khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khác đi công tác, vắng mặt.

b) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản; Tài nguyên môi trường; Đất đai, xúc tiến thương mại và hợp tác, vận động đầu tư.

- Phụ trách thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản các lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường; Đất đai; Hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại và vận động đầu tư.

- Cho chủ trương thực hiện đối với lĩnh vực XDCB; Tài nguyên môi trường, đất đai, đô thị - giao thông, thuộc nguồn vốn ngân sách Thành phố được phân bổ dự toán đầu năm và ngân sách Tỉnh bổ sung (nếu có).

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố cao Lãnh.

c) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các ngành:

- Quản lý đô thị; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị; Đội Quản lý trật tự đô thị.

- Ủy ban nhân dân xã, phường: Phường 1, Phường 11, xã Mỹ Ngãi.

d) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Xét miễn, giảm tiền sử dụng đất; Xét duyệt bố trí nền tái định cư đối với các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ bản; Tổ Trưởng Tổ hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và ủy nhiệm của Chủ tịch.

đ) Đối thoại về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách.

3. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố - Lê Quang Trạng

a) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách; Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; Thương mại – dịch vụ; Nông nghiệp – nông thôn; Chủ trì duy tu hoa viên, công viên; Quản lý nguồn vốn cây xanh; Kinh tế hợp tác; Khoa học và công nghệ; Công tác thống kê, tài sản công, thuế; Thị trường, giá cả (kể cả công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đò và chợ) và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố.

b) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các ngành:

- Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế; Chi cục Thuế; Chi cục Thống kê; Điện lực; Ban Quản lý chợ; Ban Quản lý Công trình công cộng; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp.

- Phụ trách lĩnh vực tài chính (hồ sơ giao dự toán và bổ sung ngoài dự toán khi có chủ trương cho từng lĩnh vực), cho ý kiến đối với các khoản chi phát sinh ngoài dự toán, quản lý và điều hành vốn sự nghiệp kinh tế ngành (kể cả sửa chữa chợ) và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (nguồn miễn thu thủy lợi phí và đất trồng lúa).

- Ủy ban nhân dân xã, phường: Phường 3, phường Mỹ Phú, phường Hòa Thuận, xã Tịnh Thới.

c) Thực hiện nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Thành phố; Hội đồng xét duyệt nền tái định cư cho các hộ sạt lở, cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ; Tư vấn thuế; Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi Thành phố; Chuyển đổi mô hình quản lý chợ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới Thành phố; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và ủy nhiệm của Chủ tịch.

d) Đối thoại về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách.

đ) Giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân Thành phố với Hội Nông dân Việt Nam Thành phố, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

4. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố - Lê Thị Mai Trinh

a) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội; Tôn giáo; Văn thư – lưu trữ; Phát triển du lịch Thành phố; Thanh niên; Dân vận chính quyền; Giáo dục pháp luật; Lao động – việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; Bảo vệ trẻ em; Bình đẳng giới; Văn hóa, du lịch và thể dục - thể thao; Thông tin và Truyền thông, các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các ngành:

- Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin; Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Tin học; Trung tâm Y tế; Các tổ chức xã hội.

- Cho chủ trương thực hiện đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội, duy tu, nâng cấp các di tích lịch sử - văn hóa, vốn sửa chữa cung cấp thiết bị trường học thuộc nguồn vốn Thành phố được phân bổ dự toán đầu năm và ngân sách Tỉnh bổ sung (nếu có).

- Ủy ban nhân dân xã, phường: Phường 6, xã Hòa An, xã Mỹ Trà, xã Mỹ Tân, xã Tân Thuận Tây.

c) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố; Hội đồng Giáo dục và Phát triển nhân lực Thành phố; Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Thành phố; Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với Người có công với cách mạng Thành phố; Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình việc làm và giảm nghèo Thành phố; Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Thành phố; Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Thành phố; Ban Chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân Thành phố; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố; Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Phó Trưởng Ban điều hành phát triển du lịch thành phố Cao Lãnh. Phó Trưởng Ban điều hành công tác đảm bảo An toàn thực phẩm thành phố. Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và ủy nhiệm của Chủ tịch.

d) Đối thoại về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách.

đ) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân Thành phố với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Liên đoàn Lao động Thành phố; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố; Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; Hội Cựu chiến binh Thành phố và các tổ chức xã hội Thành phố.

Ngoài lĩnh vực phân công nêu trên, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố.

THÔNG TIN LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Võ Phan Thành Minh

Chủ tịch

0903 040 449

vptminh.tpcl@dongthap.gov.vn

vophanthanhminhcl@gmail.com

2

Nguyễn Phước Cường

Phó Chủ tịch

0938 229 340

npcuong.tpcl@dongthap.gov.vn

3

  Lê Quang Trạng

Phó Chủ tịch

0918 331 942

Lqtrang.tpcl@dongthap.gov.vn

lequangtrang68@gmail.com

4

Lê Thị Mai Trinh

Phó Chủ tịch

0789 548 281

ltmtrinh.tpcl@dongthap.gov.vn

maitrinhchuong97@gmail.com

Có thể bạn quan tâm