Xuất bản thông tin

null Năm 2022 - Thành phố Cao Lãnh nhân rộng 5 mô hình cải cách hành chính

Trang chủ Chi tiết bài viết

Năm 2022 - Thành phố Cao Lãnh nhân rộng 5 mô hình cải cách hành chính

Thực hiện theo Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2021 – 2030, trong đó có việc nhân rộng các mô hình cải cách hành chính (CCHC) hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, trong năm, trên địa bàn Thành phố có 05 mô hình, sáng kiến được khởi tạo, áp dụng mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân gồm: Mô hình “Công an thành phố Cao Lãnh hướng về cơ sở trong công tác giải quyết thủ tục hành chính” (Công an Thành phố); mô hình “Quản lý dữ liệu của công dân phục vụ công tác CCHC” (UBND Phường 2); mô hình “Trả kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản điện tử” (UBND Phường 3); mô hình “Điện tử hóa dữ liệu hồ sơ của công dân phục vụ cải cách hành chính” (UBND phường Hòa Thuận); sáng kiến “Tổ chức đánh giá, đo lường kết quả khắc phục hạn chế trong công tác CCHC bằng bộ tiêu chí cụ thể” (UBND Thành phố).

Công chức văn phòng thống kê phường 2 hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

Đáng chú ý, mô hình “Quản lý dữ liệu của công dân phục vụ công tác CCHC” của UBND Phường 2 thực hiện từ tháng 05/2022 là mô hình tiền đề để các địa phương học tập và nhân rộng. Đến nay, UBND Phường 2 đã tiếp nhận 460 hồ sơ của công dân trên toàn địa bàn phường. Mô hình tạo sự tiện lợi cho người dân đến giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả không cần mang theo giấy tờ tuỳ thân như trước, chỉ cần mang theo Thẻ giao dịch để thực hiện truy xuất thông tin (in ra các loại giấy tờ tuỳ thân), giảm thời gian cho công dân phải đi đến các điểm dịch vụ thực hiện photo các loại giấy tờ tuỳ thân. Hiện nay, UBND phường đã thử nghiệm vận hành trên ứng dụng Microsoft Excel, hệ thống cơ sở dữ liệu được cập nhật hằng ngày sau khi thực hiện thao tác scan các loại giấy tờ tùy thân của người dân và dữ liệu được sao lưu hàng tuần.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tiếp tục thực hiện các nội dung theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố, về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính vì mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân trên địa bàn thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2021 – 2026. Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành và Ủy ban nhân dân xã, phường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu thực tiễn nhằm tìm kiếm cách làm hay, sáng kiến mới và áp dụng để nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Lựa chọn, nhân rộng thêm các mô hình mới, phù hợp nhằm mục đích phục vụ tốt các nhu cầu giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Mi Lê

Có thể bạn quan tâm