Xuất bản thông tin

null Hội nghị giao ban cải cách hành chính quý II năm 2022

Trang chủ Chi tiết bài viết

Hội nghị giao ban cải cách hành chính quý II năm 2022

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Lãnh tổ chức Hội nghị giao ban cải cách hành chính (CCHC) quý II năm 2022. Chủ tịch UBND thành phố Võ Phan Thành Minh chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có Trưởng phòng và công chức phụ trách CCHC các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; lãnh đạo Công an thành phố, Trung tâm Tin học thành phố; Chủ tịch và công chức phụ trách CCHC UBND các xã, phường.

Theo báo cáo, đến ngày 26/4, thành phố đã triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 với 22/23 nhiệm vụ, tỷ lệ đạt 95,65%. Tiếp tục thực hiện nhân rộng các mô hình CCHC tại Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhân rộng các mô hình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2021 và các năm tiếp theo. Về thực hiện công tác kiểm tra CCHC. Công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được thực hiện đúng quy định, tỷ lệ đúng hạn đạt 98,56% (tăng so với cùng kỳ năm 2021). Tuy nhiên, việc trễ hạn hồ sơ vẫn còn xảy ra, cụ thể: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố có 33 hồ sơ trễ hạn, chiếm Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã, phường có 153 hồ sơ trễ hạn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC Quý II năm 2022 của Phòng Nội vụ thành phố và ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Phan Thành Minh yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường (gọi chung là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị) xem công tác CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, có tính chất quan trọng, quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành, thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị và là yếu tố giữ vai trò chủ đạo thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC và thực thi công vụ, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội; điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, phải theo dõi chặt chẽ công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đảm bảo 100% các hồ sơ được tiếp nhận phải được cập nhật lên phần mềm một cửa; không để xảy ra tình trạng quá hạn, trễ hạn hồ sơ (kể cả trên phần mềm một cửa và hồ sơ thực tế), công chức có thái độ không tốt gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Tích cực nghiên cứu, tìm kiếm các cách làm hay, sáng kiến mới để đưa vào áp dụng và nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực công tác và trong cải cách hành chính. Quán triệt tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị phải sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ  tịch UBND thành phố Võ Phan Thành Minh giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, tham mưu UBND Thành phố kiểm tra, theo dõi và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xử lý văn bản trên phần mềm quản lý văn bản, đảm bảo 100% các văn bản đi được phát hành phải có chữ ký số (02 lớp) theo quy định (trừ văn bản mật). Phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND thành phố khẩn trương tổ chức kiểm tra, sát hạch trình độ tin học, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND xã, phường; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về tin học, về soạn thảo văn bản,… để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Thành phố.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố chủ trì, tham mưu UBND thành phố hướng dẫn, hỗ trợ công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các cơ quan, đơn vị thực hiện cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và Trang thông tin điện tử của Thành phố và xã, phường; thực hiện nghiệp vụ báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ theo quy định. Khẩn trương tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính cho các cơ quan, đơn vị trong tháng 05 năm 2022. Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện rà soát thủ tục hành chính.v.v…

Mi Lê (TTVH-TT và Truyền thanh)

Có thể bạn quan tâm